Afklaring af arbejdsevne

Afklaring af arbejdsevne

FNOS tilbyder et fleksibelt og individuelt arbejdsevneafklaringsforløb for borgere på sygedagpenge og eller kontanthjælp. Formålet med forløbet er at afklare den enkelte borgers reelle arbejdsevne i en virksomhedspraktik – altså i praksis. Borgerens arbejdsevne beskrives udførligt i en skriftlig rapport, der sammen med de øvrige sagsakter danner grundlag for det fremtidige forsørgelsesgrundlag.

  

Formål

Formålet er at afklare og beskrive den enkelte borgers arbejdsevne, ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet.

Afklaringen skal ses som en metode der munder ud i en statusrapport, der danner rammen for kommunens beslutning om fremtidigt forsørgelsesgrundlag med fokus på ordinært job, fleksjob, job med støtte eller uddannelse.

Det tilstræbes at borgeren opnår erfaringer og indsigt som grundlag for at se nye muligheder i forhold til arbejdsmarkedet.

 

Målgruppe

Afklaringsforløbet er et tilbud til borgere på enten kontanthjælp eller sygedagpenge jf. LAB § 32.

Målgruppen har ofte tunge somatiske- og eller psykiske problematikker, og er derfor særlig sårbare. Vi har stor viden og erfaring indenfor diagnoserne ADHD og Aspergers Syndrom.

 

Metode

Fremtiden Nord Syd sammensætter et individuelt tilrettelagt og håndholdt forløb for den enkelte borger. Vi tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og forudsætninger, og der tages videst muligt hensyn til borgerens situation, ønsker og behov.

Der er tilknyttet en fast jobkonsulent, som følger borgeren igennem hele forløbet. Såfremt det viser sig, at den enkelte borger har så væsentlige problematikker, at det vil være hensigtsmæssigt med mentor støtte, kan dette sættes i værk. Dette kan i nogle tilfælde være relevant for overhovedet at kunne få etableret en praktik.

 

Indhold

Visitationssamtale:

Visitation sker gennem sagsbehandleren, som tager kontakt til FNOS. Det første møde mellem borger og konsulent foregår typisk i jobcenteret, hvor forventningerne afstemmes mellem borger, jobcenter og FNOS. Visitationen kan også holdes hos FNOS, hvis det ønskes.

FNOS modtager relevante sagsdokumenter af sagsbehandler.

Senest 2 arbejdsdage efter modtagelsen af relevante sagsdokumenter udfærdiges skriftlig aftale om afklaringsforløb.

Individuelt tilrettelagt forløb:

Jobkonsulenten har en eller flere indledende samtaler med borgeren, alt efter hvad der skønnes nødvendigt. Det forventes, at borgeren er aktivt deltagende i hele forløbet i det omfang, den enkelte har ressourcerne hertil.

Virksomhedspraktik:

Virksomhedspraktikken kan være indenfor såvel det offentlige som det private arbejdsmarked. Der kan forekomme et eller flere praktikforløb i afklaringsforløbet.

Der afholdes altid et praktiketableringsmøde med borger og arbejdsgiver, hvor der forventningsafstemmes i forhold til fx arbejdstid, arbejdsfunktioner og evt. skånebehov.

I praktikforløbet vil der forekomme minimum 2 personlige opfølgninger ude på arbejdspladsen samt telefoniske opfølgninger efter behov.

 

Dokumentation

Der udarbejdes en afsluttende statusrapport, der indeholder en grundig beskrivelse af borgerens ressourcer og barrierer i forhold til konkrete jobfunktioner, og en beskrivelse af, hvad den relevante praktiske afprøvning af borgeren har vist. Statusrapporten tager afsæt i de 12 opmærksomhedspunkter.

Sagsbehandleren vil løbende blive orienteret om forløbet pr. mail, eller orienteringen sker efter individuel aftale med sagsbehandleren.

Der er løbende indtag, og borgerens startdato aftales med jobcenter og sagsbehandler. Afklaringsforløbet har som udgangspunkt en varighed på 13 uger, med mulighed for forlængelse.

Søg på hjemmesiden

Det sker her...!

Klubaften

Klubaften er gældende hver tirsdag aften, hele året rundt og er i tidsrummet kl. 17-20.30.
Læs mere

Her finder du os!

gydevang

Kontakt Fremtiden Nord Syd

 

Har du spørgsmål eller andet der vedrører Fremtiden Nord Syd kontakt gerne på nedenstående.

Gydevang 2B

3450 Allerød

+45  4081 8462 - Frank Deela

+45 2624 9051 - Karsten Budek

 Mail